સી.એ  નો કોર્ષ કરવા ઇચ્છ્તા મુસ્લિમ વિધાર્થીઓ માટે અમુલ્ય તક

                         પ્રોગ્રેસિવ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ટ્ર્સ્ટ - સુરત, ગુજરાત  દ્વારા દર વર્ષની જેમ પણ અંગ્રેજી વિષય સાથે ધોરણ-૧૨ કોમર્સની પરીક્ષામાં ૭૫ ટકા કે તેથી વધુ પ્રાપ્ત કરનાર ફક્ત વિધાર્થી ભાઇઓ અરજી કરવાને પાત્ર રહેશે, કે જેઓ સી.એ. નાં અભ્યાસમાં જોડાવા માંગતા હોય તેવા વિધાર્થીઓને સંસ્થા ધ્વારા મેરીટનાં ધોરણે એડોપ્ટ કરવામાં આવશે. આ માટે સંસ્થા ધ્વારા લેખિત એન્ટરન્સ ટેસ્ટ તારીખ ૦૭/૦૬/૨૦૧૫ નાં રોજ લેવામાં આવશે. જેનાં આધારે સી.એ. એડોપ્શનની સ્કીમમાં સિલેકશન કરવામાં આવશે. પસંદ થયેલ વિધાર્થીઓએ ફરજીયાત હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરવાનો રહેશે.

                          જે વિધાર્થીઓ આ કોર્ષમાં જોડાવા માંગતા હોય તેમણે એન્ટરન્સ ટેસ્ટ માટે તારીખ ૦૫/૦૬/૨૦૧૫ સુધીમાં તાત્કાલિક પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન નીચે જણાંવેલ સ્થળ અથવા ફોન નંબર ઉપર કરાવી આપવું. (પરિણામ જાહેર થતાં પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે). રજીસ્ટ્રેશન કરાવતી વખતે ફરજીયાત ૧૨માં ની રીસીપ્ટ અથવા માર્કશીટ જમા કરાવવી.
પ્રોગ્રેસિવ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ટ્ર્સ્ટ - સુરત, ગુજરાત

મનુબરવાલા દાઉદ મુન્શી મેમોરીયલ હોસ્ટેલ,

ગુલિસ્તાનગર, રાંદેર - સુરત ૩૯૫૦૦૫

કોન્ટેક્ટ નંબર : (ઓફિસ) ૦૨૬૧ ૨૭૬૨૬૮૫,

૯૮૯૮૯૮૫૨૭૯, ૯૮૭૯૦૬૬૧૨૩