સ્કોલરશીપ બાબત - Last Date: 30th September 2015

    ઉપર નાં હેદમાં સ્કોલરશીપ ના તેબ ઉપર ક્લિક કરી Regular Scholarship ઉપર        ક્લિક કરવુ. ત્યાર બાદ સ્કોલરશીપ ફોર્મ ખુલશે. 

   અને ઇનામ ફોર્મ માટે Prize Distribution ઉપર ક્લિક કરવુ.

   ફોન નંબર : ૦૨૬૧ - ૨૭૬૨૬૮૫.