સ્કોલરશીપ બાબત - Last Date: 15th September 2015

    ઉપર નાં હેદમાં સ્કોલરશીપ ના તેબ ઉપર ક્લિક કરી Regular Scholarship ઉપર        ક્લિક કરવુ. ત્યાર બાદ સ્કોલરશીપ ફોર્મ ખુલશે. 

   અને ઇનામ ફોર્મ માટે Prize Distribution ઉપર ક્લિક કરવુ.

   ફોન નંબર : ૦૨૬૧ - ૨૭૬૨૬૮૫.`નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના`(NMMS).

આ પરીક્ષા માટેના આવેદનપત્રો www.sebexam.org વેબસાઈટ પર તા:20/08/2015 થી તા:15/09/2015 દરમિયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.